Nawilżanie powietrza

Zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem przemysłowego nawilżania powietrza mgłą wodną. Nieobce nam realizacje w znacznych kubaturach hal przemysłowych i magazynowych, gdzie wymagane są profesjonalne, w pełni zautomatyzowane instalacje. Pracujemy też dla mniejszych odbiorców, którym zbyt niska wilgotność wpływa negatywnie na produkt finalny, dostosowując sprawdzone rozwiązania do ich możliwości technicznych i finansowych. Oferujemy Państwu dostosowane do indywidualnych potrzeb automatyczne instalacje nawilżania powietrza. Nasze systemy odnajdą się wszędzie tam, gdzie wilgotność względna i temperatura mają istotny wpływ na warunki pracy i produkcji. Systemy nawilżania minimalizują powstawanie ładunków elektrostatycznych, poprawiają jakość wyrobu, pozwalają na utrzymanie reżimów technologicznych produkcji, wpływają też na zmniejszenie ilości pyłów w powietrzu.Najlepszym marketingiem jest ten, w którym posiadanie dobrego produktu w konkurencyjnej cenie stanowi o powodzeniu. I na taki marketing stawiamy w EKO-MET Paweł Rudziński. Większość naszych odbiorców, to klienci z polecenia. Zapraszamy.

Nawilżanie niskociśnieniowe
E-FOG i E-INDUSTRY

Nawilżanie niskociśnieniowe  dedykowane jest dla produkcji, w których istotnym jest zamgławianie, tzw. suchą mgłą. Opracowany przez nas system działa przy ciśnieniu 0,4 MPa i wytwarza mgłę wodną o mikronowych wielkościach kropli, która nie powoduje roszenia i zawilgoceń. Charakteryzuje się znakomitą jakością mgły i bezawaryjnością.

Szczególnie polecany do:

hal produkcujnych,

magazynów, chłodni, mroźni,

laboratoriów, archiwów,

hodowli ślimaków, terariów,

drukarni, lakierni, stolarni, mroźni,

przemysłu ciężkiego,

produkcji łodzi z laminatu,

rolnictwa: pieczarkarni, szklarni, tuneli foliowych,

dezodoryzacji,

dezynfekcji nadtlenkiem wodoru.

Nawilżanie wysokociśnieniowe
AERO MAX

Nawilżanie wysokociśnieniowe dedykowane jest dla pomieszczeń o znacznej kubaturze. Woda poddawana jest ciśnieniu 50-70 bar, a następnie rozpylana przez specjalistyczne dysze ciśnieniowe. W ten sposób uzyskana mgła charakteryzuje się kroplami rzędu kilka do kilkunastu mikronów. Przyjmuje się, że przy takiej wielkości kropel powierzchnia parowania każdego zaaplikowanego litra wody wynosi ponad 600 m2. Woda pobiera ciepło z otoczenia i odparowuje w bardzo krótkim czasie, czego efektem jest szybki wzrost wilgotności względnej powietrza. Znakomicie redukuje zapylenie.

Szczególnie polecany do:

hal przeładunkowych,

sortowni,

produkcji kruszyw,

rolnictwa: chlewnie, tuczarnie, kurniki,

młynów i cukrowni,

przemysłu celulozowego i tartaków,

linii transportowych i podajników.

Cechy mgłowych systemów nawilżających:

bardzo drobna kropla,

uniwersalność stosowania,

automatyczna kontrola poziomu wilgotności względnej powietrza,

możliwość zdalnego sterowania systemem mgłowym,

możliwość alarmowania o zdarzeniach krytycznych z powiadamianiem SMS,

możliwość rozbudowy,

brak nalotów wapiennych na wyposażeniu.

Zalety mgłowych systemów nawilżających:

redukcja ładunków elektrostatycznych,

zmniejszenie zapylenia,

energooszczędność,

odporność na zakłócenia i przepięcia,

korzystny rozkład wilgotności,

możliwość sterowania przez Wi-Fi,

redukcja temperatury w sytuacjach krytycznych,

szybkie podniesienie poziomu wilgotności,

znaczna poprawa jakości przechowywanego produktu,

wydłużenie czasu przechowywania,

znaczne zmniejszenie ususzki,

możliwość montażu niezależnie od etapu wyposażenia,

możliwość rozbudowy systemu,

automatyczna kontrola procesu przechowywania,

możliwość podawania preparatów konserwujących i dezynfekujących w systemach e-Fog i e-Industry.

Niska wilgotność w przemyśle

Ładunki elektrostatyczne

Wilgotność powietrza poniżej 30% przyczynia się do znacznego wzrostu ładunków elektrostatycznych na rodzaju powierzchniach będących dielektrykami (nie przewodzących). Sytuacja taka najczęściej pojawia się w okresie grzewczym. Mroźne powietrze z zewnątrz zostaje rozgrzane przez urządzenia grzewcze do temperatury pokojowej, czego następstwem jest szybki spadek jego wilgotności. W efekcie nadmiernego gromadzenia się ładunków mogą wystąpić uszkodzenia sprzętu elektronicznego, występuje też ryzyko pożaru lub wybuchu substancji lotnych i pyłów. Skuteczną metodą redukcji ładunków elektrostatycznych na znacznym obszarze przemysłowym jest podniesienie poziomu wilgotności względnej powietrza poprzez zastosowanie systemu mgłowego nawilżania powietrza e-Industry lub AERO MAX.

Problemy w magazynowaniu

W procesie przechowywania produktów higroskopijnych, istotne znaczenie ma zawartość wody, która – w zależności od rodzaju produktu – może się wahać od 0,3-95%. Niska temperatura magazynu/chłodni sprzyja utrwaleniu przechowywanych produktów, ale jednocześnie nie pozostaje bez wpływu na zawartość w nich wody. Zjawisko to występuje na skutek różnicy ciśnień cząstkowych pary wodnej. Następuje proces przemieszczania się masy wody z wnętrza produktu do powierzchni zewnętrznej i dalej do środowiska magazynowego.

Problem ten występuje głównie w magazynowaniu produktów spożywczych, ale również drewna, czy tytoniu. Utrata wody z produktu do otoczenia powoduje ubytek wagi oraz obniżenie jakości, występuje zjawisko ususzki, pękanie oraz deformacja w przypadku produktów drewnopochodnych, papieru, itp.

Zapylenie

W wielu gałęziach przemysłu obniżona wilgotność względna powietrza sprzyja powstawaniu lotnych cząstek stałych. Przyczyną tego zjawiska jest m.in. nagromadzenie ładunków elektrostatycznych i obniżenie gęstości pozbawionego wody materiału. Zwiększenie poziomu wilgotności powietrza poprzez zastosowanie w zakładzie jednego z trzech systemów nawilżania pozwoli na redukcję zapylenia poprzez zmniejszenie lotności i zwiększenie gęstości cząstek stałych oraz absorpcję drobin pyłu przez krople mikronowej mgły (lotne cząstki stałe łączą się w większe  grupy tracąc swą lotność).

Problem ten występuje głównie w magazynowaniu produktów spożywczych, ale również drewna, czy tytoniu. Utrata wody z produktu do otoczenia powoduje ubytek wagi oraz obniżenie jakości, występuje zjawisko ususzki, pękanie oraz deformacja w przypadku produktów drewnopochodnych, papieru, itp.

Problemy w procesach lakierowania i klejenia

W czasach, kiedy lakiery nitro wypierane są z przyczyn ekologicznych przez lakiery wodne czy poliuretany właściwa wilgotność względna powietrza ma niebagatelne znaczenie. Podczas nakładania powłoki lakierniczej zaleca się wilgotność względną powietrza na poziomie ok.  50-60%. Lakiery wodne nakładane przy wilgotności rzędu 20-30% tworzą efekt tzw. pomarańczowej skórki. Dzieje się tak ze względu na wysoką zawartość wody stanowiącej bazę nośna dla tego typu lakierów, która przy niskim poziomie wilgotności gwałtownie odparowuje, co prowadzi do napięć powierzchniowych, pęknięć i tym samym niezamierzonego efektu powłoki lakierniczej, która obniża walory  estetyczne produktu. Podobne zjawisko występuje w przypadku klejów poliuretanowych. W procesie klejenia właściwa wilgotność jest równie istotna. Efektem niewłaściwych parametrów klejenia w przemyśle stolarskim jest  m.in. odklejający się fornir, słabe połączenie elementów mebli czy okien, co wpływa na żywotność produktów i ilośc reklamacji z nimi związanych.

Zdrowie i komfort termiczny

Pod kątem komfortu i zdrowia najlepszym poziomem wilgotności względnej dla człowieka  jest RH=40-60%. Wilgotność poniżej tego poziomu powoduje poczucie dyskomfortu, nadmierne wysuszenie błon śluzowych a w efekcie może powodować choroby dróg oddechowych.

Niska wilgotność w rolnictwie i ogrodnictwie

Problemy z odpowiednim mikroklimatem w hodowli zwierząt

Jednymi z najważniejszych parametrów mikroklimatu jest temperatura i wilgotność względna, które zawsze idą w parze. Zagrożeniem dla zdrowia i życia zwierząt może okazać się przekroczenie zdolności adaptacyjnych w przypadku wysokich temperatur (hipertermia). Zastosowanie systemów nawilżających w obiektach hodowli zwierząt pozwala na wysycenie powietrza mgłą wodną, która w przypadku bardzo wysokich temperatur pozwala na obniżenie nawet o kilka stopni temperatury otoczenia i ocalenie stada.

Problemy z niską wilgotnością w uprawach pod osłonami

Parametr HD (humidity deficiency), oznaczający deficyt pary wodnej jest to ilość pary wodnej wyrażona w g/m3, jakiej w danej temperaturze brakuje do osiągnięcia tak zwanego punktu rosy. Optymalne warunki, w których rośliny rosną i rozwijają się dynamicznie, mają duże tygodniowe przyrosty i są mało podatne na porażenie przez szarą pleśń, to warunki zbilansowanej temperatury i wilgotności względnej powietrza. Poważne problemy pojawiają się, gdy wilgotność w szklarni spada poniżej 30%. Rośliny chorują, hamują wzrost lub w ogóle przestają rosnąć. W warunkach letnich szybkie parowanie mgły wodnej pozwala na ochłodzenie szklarni (schładzanie przez parowanie), w przypadku niskiej wilgotności względnej zastosowanie systemu nawilżającego pozwoli na automatyczną kontrolę poziomu wilgotności względnej, dzięki czujnikom rozmieszczonym w obiekcie. Obniżenie poziomu wilgotności względnej w obiekcie jest natychmiast wychwytywane przez czujniki, które sygnalizują systemowi konieczność rozpoczęcia procesu mgławienia. System pracuje do momentu uzyskania wprowadzonych parametrów (żądanego poziomu wilgotności w obiekcie).

Problemy z niską wilgotnością w magazynowaniu żywności

Produkty żywnościowe, zarówno zwierzęce jak i roślinne, niezależnie od stopnia ich przetworzenia i sposobu utrwalenia, są przechowywane w dłuższym, bądź krótszym okresie czasu, po którym dostarczane są do odbiorcy. Proces ten związany jest zarówno z fizjologią człowieka, jak i z ekonomiką produkcji.  Trendem technologicznym jest dążenie do minimalizacji strat w utrwalaniu żywności w każdej fazie tego procesu. Nie inaczej jest w przypadku zamrażania, chłodzenia i przechowywania żywności. Ubytki masy podczas tych procesów utrwalania są znaczące i nie pozostają bez wpływu na jakość produktu, a co za tym idzie straty ekonomiczne. W procesie przechowywania produktów istotne znaczenie ma zawartość wody, która – w zależności od rodzaju produktu – może się wahać od 0,3-95%. Niska temperatura sprzyja utrwaleniu przechowywanych produktów, ale jednocześnie nie pozostaje bez wpływu na zawartość w nich wody. Zjawisko to występuje na skutek różnicy ciśnień cząstkowych pary wodnej. Następuje proces przemieszczania się masy wody z wnętrza produktu do powierzchni zewnętrznej i dalej do środowiska chłodzącego. Ubytek masy przechowywanego produktu spożywczego podczas obróbki chłodniczej nosi nazwę ususzki towaru. Zjawisku temu towarzyszy zmiana właściwości fizycznych oraz jakościowych produktu.

Opracowliśmy i wdrożylismy wiele systemów nawilżania powietrza w chłodniach, chłodniach okołozerowych i chłodniach mroźnych. Systemy te opierają się na bazowym produkcie E-INDUSTRY doposażonym w podgrzewanie głowic mgławiących. Instalacje te nie wymagają współpracy z klimatyzatorami, działają niezależnie, na podstawie odczytu temperatury i wilgotności powietrza oraz wprowadzonych przez użytkownika danych. Sterownik analizuje dane dostarczane z czujnika wilgotności oraz parametry klimatu pożądane w komorze i w sposób w pełni automatyczny reguluje proces mgławienia włączając lub wyłączając zestawy zamgławiające znajdujące się w komorze chłodniczej.